Pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže.

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu objednatele a pořadatele.

 

1 Pořadatel a organizátor

1.1 Pořadatelem soutěže Netter s.r.o., Dvořákova 230, 533 45 Opatovice nad Labem; IČ: 04734131 (dále jen „Provozovatel“).

1.2 Organizátorem soutěže je rozvněž Pořadatel.

 

2 Popis, doba a místo konání soutěže

2.1 Soutěž. Tato pravidla upravují soutěže na webu produkter.cz.

2.2 Soutěž probíhá v době vymezené soutěžní stránkou.

2.3 Tato pravidla jsou zveřejněna na webu produkter.cz.

 

3 Podmínky účasti

3.1 Soutěže se může zúčastnit každý občan České a Slovenské Republiky v té době starší 18 let, který vyplní formulář dotazníkové otázky.

3.2 Soutěžící se nemůže soutěže účastnit opakovaně; soutěžící může v rámci celé soutěže získat pouze 1 výhru.

3.3 Účast v soutěži automaticky znamená souhlas s pravidly soutěže a s účastí v soutěži. Účast v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou účasti v soutěži není zaplacení jakéhokoli vkladu.

3.4 O vyřazení ze Soutěže rozhoduje Pořadatel nebo Organizátor; rozhodnutí o vyřazení ze Soutěže je konečné a nelze se proti němu odvolat. O vyřazení lze rozhodnout kdykoli až do převzetí Výhry. Vyloučené či vyřazené osobě nemůže vzniknout nárok na Výhru v Soutěži. Pokud dojde k vyřazení vylosovaného Výherce, losuje se Výherce nový.

 

4 Výhra

4.1 Výhru v soutěži upravuje herní stránka s popisem výhry a popisem vybrání výherce.

 

5 Výherci

5.1 Výherci se stanou Ti, kteří budou splňovat výše uvedené podmínky soutěže a budou vylosováni.

5.2 Losování. Z účastníků soutěže budou určeni Výherci pomocí generátoru náhodných čísel.

5.3 Generátor náhodných čísel je výpočetní zařízení, které generuje řadu náhodných čísel, tj. čísel, která postrádají jakýkoliv vzor (sekvenci, předvídatelnost). Generátor náhodných čísel nejprve seřadí všechny soutěžící podle času odeslání formuláře, následně všem těmto zákazníkům přiřadí pořadové číslo vzestupnou řadou; Z takto přiřazených čísel vygeneruje náhodné číslo určující Výherce.

 

6 Oznámení o výhře a její doručení

6.1 Výherci budou kontaktováni emailem.

6.2 Kontaktování výherců bude probíhat do 14 dnů od vybrání Výherce.

6.3 Výhra bude výhercům doručena službami České pošty.

 

7 Všeobecná ustanovení:

7.1 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

7.2 Soutěžící uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, příjmení a adresa,Netter s.r.o., Dvořákova 230, 533 45 Opatovice nad Labem; IČ: 04734131 , jako správci, za účelem realizace, vyhodnocení soutěže a rozeslání výher. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Zpracovatelem je Pořadatel případně jiný pověřený subjekt. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.2 Výhry nelze alternativně vyplatit v hotovosti. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo pořadatel soutěže použít na jiné účely dle vlastního uvážení.

7.3 Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci; v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována.

7.4 Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.

V Praze dne: 3.1.2019